Warunki

Warunki ogólne realizacji usługi tłumaczenia przez firmę Subway Business English:

 • Niniejsze warunki realizacji usługi tłumaczenia przez firmę Subway Business English (dalej: „Zleceniobiorcę”) dotyczą zleceń składanych pocztą elektroniczną na adres biuro@tlumaczangielskiwroclaw.pl. Złożenie zlecenia w ten sposób równoznaczne jest z akceptacją niniejszych warunków przez składającego zlecenie (dalej „Zleceniodawcę”).
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę warunkami zlecenia, w podanym terminie, zgodnie z warunkami płatności, w formacie WORD, chyba, że w momencie składania zlecenia zostanie ustalone inaczej.
 • Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby tak zwanych stron obliczeniowych tekstu docelowego. Strona obliczeniowa obejmuje 1500 (tłumaczenie zwykłe) lub 1125 (tłumaczenie poświadczone) znaków ze spacjami. Liczba stron zaokrąglana jest do całości w górę. Minimalne zamówienie to 1 strona. Całkowita cena netto za realizację zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron obliczeniowych przez stawkę za stronę obliczeniową. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT (22%). Zleceniodawca płaci za Zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.
 • W przypadku konieczności zastosowania w tłumaczeniu specyficznej nomenklatury, Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy glosariusz zawierający całość takiego słownictwa. W przypadku niedostarczenia takiego glosariusza, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, które może odbiegać od życzeń Zleceniodawcy.
 • Jeśli Zleceniodawca wstrzyma realizację zlecenia tłumaczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za pracę już wykonaną. Odpowiedzialność materialna za ewentualne uchybienia w tłumaczeniu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto należnego za jego wykonanie. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonanych w trybie ekspresowym. Zleceniobiorca zobowiązany jest jednak do usunięcia ewentualnych usterek.
 • W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak choroba lub przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może wydłużyć termin realizacji zlecenia lub odstąpić od wykonania zlecenia.
 • W przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Zleceniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zlecenie uważa się za dostarczone i Zleceniodawca nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy.
 • Wszystkie dokumenty i materiały powierzane przez Zleceniodawcę są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

FIRMA

Biuro Tłumaczeń
Języka Angielskiego
mgr Tadeusz Szałamacha

ul. Heblarska 30
53-206 Wrocław

GSM 603-582-594

biuro@tlumaczangielskiwroclaw.pl

OFERTA

 • tłumaczenia zwykłe
 • specjalistyczne
 • poświadczone (przysięgłe)

MAPA GOOGLE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kopiowanie dokumentów ze strony internetowej możliwe tylko za zgodą firmy Biuro Tłumaczeń Języka Angielskiego mgr Tadeusz Szałamacha